Artikel 1 | Overeenkomst, Offerte en Bevestiging

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, prijsopgaven, aanbiedingen en overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende diensten tussen Logokopen.nl en de opdrachtgever. Afwijkingen of aanvullingen zijn enkel mogelijk als beide partijen dit schriftelijk overeenkomen. 
1.2 Logokopen.nl is voorbehouden deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden zullen, tijdens het uitvoeren door Logokopen.nl van de eerst geplaatste of de op dat moment lopende opdracht, éénmalig aan de opdrachtgever worden verstrekt, zodat deze daarvan op de hoogte is. Bij het verlengen van de lopende of het plaatsen van een nieuwe opdracht bij Logokopen.nl dient de opdrachtgever zichzelf ervan op de hoogte te stellen of de Algemene Voorwaarden van Logokopen.nl gedurende die tijd gewijzigd zijn. 
1.3 De offerte, prijsopgave of soortgelijke mededeling verplicht de opdrachtgever niet tot het sluiten van een overeenkomst met Logokopen.nl. 
1.4 Offertes en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na de offertedatum. 
1.5 De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden. 
1.6 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.). 
1.7 Uitgebrachte offertes en prijsopgaven, zowel schriftelijk als digitaal, via mail, telefonisch (bellen, Skype en/ of Whatsapp), en soortgelijke transmissiemedia, dienen door de opdrachtgever te worden bevestigt alvorens er gestart zal worden met de opdracht. 
1.8 Wanneer de opdrachtgever nalaat een opdracht schriftelijk te bevestigen, maar er desondanks mee instemt dat Logokopen.nl begint met de werkzaamheden, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.


Artikel 2 | Meerdere vormgevers en andere ontwerpbureaus

2.1 Wanneer de opdrachtgever dezelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere vormgevers of ontwerpbureaus wenst te verstrekken of heeft verstrekt, dient deze hiervan alle betrokken vormgevers op de hoogte te stellen.
2.2 Op verzoek van Logokopen.nl dient de opdrachtgever mee te delen aan welke andere ontwerpers dezelfde opdracht is verstrekt. 


Artikel 3 | Uitvoering Overeenkomst

3.1 De opdrachtgever is gehouden te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een juiste levering door Logokopen.nl mogelijk te maken, in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige en duidelijke gegevens en eventueel benodigde materialen. 
3.2 Logokopen.nl spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en zo goed mogelijk uit te voeren en daarbij de wensen en belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen, zoals van een professioneel vormgever kan en mag worden verwacht. Indien gewenst zal Logokopen.nl tussentijds de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. 
3.3 De door Logokopen.nl opgegeven termijn / deadline voor het volbrengen van de opdracht is een indicatie, tenzij schriftelijk wordt aangegeven dat het een uiterste deadline betreft. Logokopen.nl is pas in verzuim nadat de opdrachtgever Logokopen.nl in gebreke heeft gesteld en dit daadwerkelijk kan worden bewezen.
3.4 Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen het gemaakte werk te controleren en goed te keuren. 
3.5 Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de taken van Logokopen.nl:
a. Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies / briefing van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;
b. Het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
c. Het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
3.5 Logokopen.nl houdt zich voor de uitvoering van die opdracht, waar nodig, beschikbaar voor mondeling, digitaal / schriftelijk overleg.


Artikel 4 | Inschakelen van derden

4.1 Opdrachten aan productiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt.
4.2 Op verzoek van de opdrachtgever kan Logokopen.nl, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.
4.3 Wanneer Logokopen.nl opdrachtgever is aan derden, gelden de voorwaarden die mondeling of schriftelijk zijn overeengekomen tussen de partijen.
4.4 De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met Logokopen.nl derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen. Partijen overleggen welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden hen worden opgedragen.


Artikel 5 | Klachten

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Logokopen.nl te worden gemeld. Indien dit niet tijdig gebeurt wordt geacht dat de opdrachtgever het resultaat te hebben aanvaard. 


Artikel 6 | Rechten van Intellectuele eigendom 

6.1 Het auteursrecht en het uitsluitend recht van het concept / het voorlopige en definitieve ontwerp alsmede de daarna vervaardigde exemplaren van het ontwerp, komen toe aan Logokopen.nl.
6.2 Zolang er geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen Logokopen.nl en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht van het concept / ontwerp, blijven deze rechten bij Logokopen.nl.
6.3 Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld. 
6.4 Logokopen.nl garandeert dat het geleverde door of vanwege Logokopen.nl is ontworpen, dat Logokopen.nl geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
6.5 Zolang geen nadere afspraken tussen Logokopen.nl en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door Logokopen.nl ter beschikking gestelde concepten en definitieve ontwerpen blijven deze eigendom van Logokopen.nl. Met zorg zal door Logokopen.nl van de ontwerpen, op gebruikelijke wijze, gedurende onbepaalde tijd een tijdelijke opslag worden bewaard. Mochten er door technische oorzaken zaken verloren gaan, dan kan Logokopen.nl daar niet voor verantwoordelijk worden gesteld. Er kan, tegen nader over een te komen vergoeding, op verzoek van de opdrachtgever door Logokopen.nl een nieuw concept ontworpen worden.


Artikel 7 | Naamsvermelding

Logokopen.nl is ten allen tijde gerechtigd om het concept / ontwerp te signeren en / of zijn naam te laten vermelden of verwijderen op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van Logokopen.nl te publiceren of te verveelvoudigen. Als Logokopen.nl dit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en / of openbaar te maken werk voorzien van het symbool © met de naam Logokopen.nl.

 
Artikel 8 | Gebruik van het resultaat

8.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ten gevolge van de overeenkomst met Logokopen.nl, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemming en / of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.
8.2 In geval van niet overeengekomen ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft Logokopen.nl recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, of een nader overeengekomen vergoeding die in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk.
8.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder toestemming van Logokopen.nl veranderingen in het voorlopige of definitieve ontwerp aan te (laten) brengen. De opdrachtgever dient bij een gewenste wijziging Logokopen.nl als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijke door Logokopen.nl gehanteerde honorarium en / of tarieven. 
8.4 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de opgeleverde ontwerpen te gebruiken:
a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn/haar (betalings-)verplichtingen niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
b. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden;
c. in geval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten aan de opdrachtgever zijn overgedragen.
 

Artikel 9 | Publiciteit en Promotie

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Logokopen.nl met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het concept of het definitieve ontwerp, te gebruiken voor zijn eigen publiciteit / promotie, voor bijvoorbeeld verwerving van opdrachten.
 

Artikel 10 | Bewijsmateriaal 

De opdrachtgever zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, Logokopen.nl kosteloos minimaal 5 exemplaren van het ontwerp, doen toekomen, zodra de publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden. Voor waardevolle ontwerpen of een zeer kleine oplage zal een geringer aantal gelden / nader overeengekomen schriftelijke afspraak gelden.

 
Artikel 11 | Honorarium en bijkomende kosten

11.1 Logokopen.nl heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de werkzaamheden, bestaande uit een vast bedrag, uurtarief, projectsom of een andere vergoedingen overeengekomen door beide partijen. 
11.2 Naast het overeengekomen honorarium, komen ook de kosten die Logokopen.nl voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder de normale tarieven voor vergoeding in aanmerking. Over bijkomende kosten dienen beide partijen schriftelijk afspraken te maken.
11.3 Indien Logokopen.nl door het niet tijdig of niet aanleveren van een volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht / briefing genoodzaakt is extra werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart in rekening worden gebracht.
 

Artikel 12 | Betalingsverplichting

12.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever verschuldigde bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.
12.2 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door Logokopen.nl nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
12.3 Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, advocaatkosten en kosten voor deurwaarders in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
12.4 Logokopen.nl heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen.
12.5 Logokopen.nl draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de opdrachtgever, mag Logokopen.nl overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.


Artikel 13 | Opschorting

13.1 Alle aan de opdrachtgever geleverde ontwerpen blijven eigendom van Logokopen.nl totdat alle bedragen die de opdrachtgever aan Logokopen.nl op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Logokopen.nl zijn voldaan.
13.2 Bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door Logokopen.nl binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen zonder toestemming van Logokopen.nl te gebruiken.
13.3 Logokopen.nl mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat.
 

Artikel 14 | Herroeping overeenkomst en beëindigen van de opdracht 

14.1 Wanneer de opdrachtgever een schriftelijk bevestigde opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat Logokopen.nl zou ontvangen bij completeren van de opdracht, alsmede alle kosten die tot op dat moment gemaakt zijn, te voldoen.
14.2 Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door Logokopen.nl, of wanneer Logokopen.nl de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan Logokopen.nl redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
14.3 De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat in ieder geval de kosten voortvloeiend uit de door Logokopen.nl op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
14.4 Zowel Logokopen.nl als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surséance, of schuldsanering wordt ingediend.
14.5 Wanneer de werkzaamheden bestaan uit seriematig werk / herhaling van soortgelijke werkzaamheden dan is er sprake van een duurovereenkomt, tenzij anders is overeengekomen. De overeenkomst kan alleen worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden, gedurende welke termijn de opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van de ontwerper blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.
14.6 Wanneer er sprake is van omstandigheden, waardoor van Logokopen.nl redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft Logokopen.nl het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op een honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en / of vergoeding van de tot op dat moment gemaakt kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen.
14.7 Indien gedragingen of handelingen van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van Logokopen.nl redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft Logokopen.nl, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.


Artikel 15 | Aansprakelijkheid

15.1 Logokopen.nl kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in het resultaat, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven.
15.2 Logokopen.nl kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van door Logokopen.nl aangereikte presentatiemateriaal- waarvan de auteursrechten aan derden toebehoren.
15.3 De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de opdracht indien deze hun oorzaak / aanleiding vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige en duidelijke gegevens, briefing en/of materialen.
15.4 Logokopen.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van toeleveranciers (productiebedrijven).
15.5 Logokopen.nl dient in geval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen.
15.6 De aansprakelijkheid van Logokopen.nl voor schade ten gevolge van de overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het de vormgever toekomende honorarium.
15.7 Logokopen.nl is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan Logokopen.nl toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van Logokopen.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte, ontbrekende of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
15.8 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 12 maanden vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.
15.9 De opdrachtgever vrijwaart Logokopen.nl voor aansprakelijkheid met betrekking tot auteursrechten en/of rechten van intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
15.10 Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de opdrachtgever Logokopen.nl of door Logokopen.nl bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aansprakelijkheid van derden voortvloeiend uit het gebruik van het resultaat van de opdracht.


Artikel 16 | Andere voorwaarden en overige bepalingen

16.1 Voorwaarden van de opdrachtgever binden Logokopen.nl niet, mits Logokopen.nl desbetreffende voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.
16.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Logokopen.nl gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Logokopen.nl anders is overeengekomen.
16.3 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, persoonsgegevens, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden, Logokopen.nl of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen.
16.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
16.5 Op de overeenkomst tussen Logokopen.nl en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Wanneer partijen onderling niet tot een oplossing zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar Logokopen.nl is gevestigd, dit ter keuze van Logokopen.nl, kennis van geschillen tussen Logokopen.nl en opdrachtgever.